23 شهریور 1398

شیشه سکوریت

شیشه سکوریت (TEMPERED DOUBLE GLAZING) شیشه های سکوریت نوعی شیشه است که با اعمال شوک حرارتی بر شیشه معمولی تولید می شود . برای تهیه شیشه […]
پشتیبانی